Katalog náhradních dílů Motorservis Švec s.r.o.

Podmínky užití

1. Upozornění

PEČLIVĚ SE PROSÍM SEZNAMTE S NÁSLEDUJÍCÍMI USTANOVENÍMI A PODMÍNKAMI. VSTUPEM NA TENTO SERVER (ADRESU) A NA KTEROUKOLI Z JEHO STRÁNEK SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NÍŽE UVEDENÁ USTANOVENÍ A PODMÍNKY BUDOU PRO VÁS ZÁVAZNÁ. JESTLIŽE NESOUHLASÍTE S NÍŽE UVEDENÝMI USTANOVENÍMI A PODMÍNKAMI, NEVSTUPUJTE NA TENTO SERVER (ADRESU) NEBO KTEROUKOLI Z JEHO STRÁNEK.

Provozovatelem tohoto serveru je společnost Motorservis Švec s.r.o. (dále jen „Provozovatel“).

COPYRIGHT © Motorservis Švec s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám a obrazovkám zobrazujícím tyto stránky, jakož i k informacím a materiálům na nich uvedeným a k jejich uspořádání jsou majetkem Provozovatele.

Ochranné známky

Server obsahuje ochranné známky registrované Provozovatelem, který může oprávněně uplatňovat nárok na práva spojená s dalšími ochrannými známkami a značkou služeb obsažených na jeho serveru (adrese).

Použití informací a materiálů

Změna v informacích a materiálech obsažených na těchto stránkách - jakož i v ustanoveních, podmínkách a v popisech na nich se objevujících - je vyhrazena. Neoprávněné užití tohoto serveru (adresy) Provozovatele a jeho systémů, zahrnující, nikoli však omezené na, neoprávněný vstup do systémů Provozovatele, zneužití hesla a/nebo zneužití jakýchkoli zveřejněných informací je přísně zakázané.

Žádné záruky

INFORMACE A MATERIÁLY UVEDENÉ NA TOMTO SERVERU (ADRESE), VČETNĚ TEXTU, GRAFIKY, ODKAZŮ A DALŠÍCH POLOŽEK, JSOU POSKYTNUTY BEZ ZÁRUKY. PROVOZOVATEL NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU POKUD JDE O PŘESNOST, PŘIMĚŘENOST NEBO ÚPLNOST UVEDENÝCH INFORMACÍ A MATERIÁLŮ A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍPADNOU CHYBNOST ČI NEÚPLNOST TĚCHTO INFORMACÍ A MATERIÁLŮ. V SOUVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMACEMI A MATERIÁLY SE NEPOSKYTUJE JAKÁKOLI ZÁRUKA, BYŤ NEPŘÍMÁ, VÝSLOVNÁ NEBO STATUTÁRNÍ, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK S OMEZENÍM NA, ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, MAJETKOVÉHO PRÁVA, MOŽNOSTI OBCHODNÍHO UPLATNĚNÍ, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL ČI NENAPADNUTELNOSTI POČÍTAČOVÝM VIREM.

Omezení odpovědnosti

PROVOZOVATEL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ, PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, SOUVISEJÍCÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, ZTRÁT NEBO VÝDAJŮ VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S TÍMTO SERVEREM (ADRESOU) NEBO JEHO POUŽITÍM, NEBO NEMOŽNOSTÍ JEJICH POUŽITÍ ZE STRANY JAKÉKOLI OSOBY, NEBO V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLI JEJICH PORUCHOU, CHYBOU, PŘERUŠENÍM PROVOZU, ZDRŽENÍM V PROVOZU NEBO PŘENOSU, NAPADENÍM POČÍTAČOVÝM VIREM NEBO ODKAZOVÝM ČI SYSTÉMOVÝM SELHÁNÍM, A TO I V PŘÍPADĚ, BUDOU-LI ZÁSTUPCI PROVOZOVATELE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, ZTRÁT NEBO VÝDAJŮ UPOZORNĚNI.

Předávané informace

VEŠKERÉ INFORMACE PŘEDANÉ PROVOZOVATELEM PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO SERVERU (ADRESY) BUDOU POVAŽOVÁNY A ZŮSTANOU VE VLASTNICTVÍ PROVOZOVATELE, KTERÝ JE OPRÁVNĚN JE UŽÍVAT, A TO PRO JAKÝKOLI ÚČEL (POKUD ÚČEL TAKOVÉHO UŽITÍ NENÍ OMEZEN A/NEBO STANOVEN OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A/NEBO NA ZÁKLADĚ DOHODY MEZI KLIENTEM A PROVOZOVATELEM), VEŠKERÉ MYŠLENKY, KONCEPTY, KNOW-HOW ČI POSTUPY OBSAŽENÉ V INFORMACI, KTEROU UŽIVATEL TOHOTO SERVERU (ADRESY) JEHO PROSTŘEDNICTVÍM PROVOZOVATEL POSKYTL. VE VZTAHU K POSKYTNUTÝM INFORMACÍM NEVYPLÝVÁ PRO PROVOZOVATELE ŽÁDNÝ ZÁVAZEK DODRŽOVAT PRINCIP MLČENLIVOSTI S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ ODSOUHLASENÝCH PROVOZOVATELEM V PŘÍMÉM OBCHODNÍM VZTAH S KLIENTEM NEBO V JINÝCH SPECIFICKY DOHODNUTÝCH PŘÍPADECH MEZI KLIENTEM A PROVOZOVATELEM ČI V PŘÍPADECH, KDY TAKOVÝ ZÁVAZEK VYPLÝVÁ Z OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. TOTO USTANOVENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST A ZÁVAZKY PROVOZOVATELE VŮČI KLIENTŮM OBSAŽENÉ V UJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELE O OCHARANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ.

Dostupnost

Tento server (adresa) není určena jako dostupná a/nebo k užití osobami a/nebo entitami ve státech či v jurisdikci, kde by taková dostupnost či užití bylo v rozporu s místními platnými právními předpisy.

Dodatečné podmínky

Některé části tohoto serveru (adresy) se mohou řídit zvláštními podmínkami, které doplňují tato pravidla. V případě rozporu s těmito pravidly jsou závazné zvláštní podmínky upravující užití takových částí tohoto serveru (adresy).

 

2. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vítejte na serveru (adrese) společnosti Motorservis Švec s.r.o. (dále jen „Provozovatel“). V této sekci je vysvětlena naše politika týkající se jakýchkoli osobních informací, které nám při vašem vstupu na tento server (adresu) případně poskytnete.

Zásady Provozovatele při ochraně osobních údajů na Internetu Při vstupu na tento server (adresu) můžete nalézt informace o našich produktech a službách, přečíst si zprávy o nás, zjistit si další možnosti rozvoje vaší profesní kariéry u nás, nebo obdržet nejnovější informace nebo jiné služby přidané hodnoty, aniž byste nám o sobě poskytli jakékoli údaje. Jestliže nám poskytnete vaše osobní údaje, jako např. adresu, e-mail, číslo telefonu nebo faxu, případně i demografickou nebo klientskou identifikaci, tyto informace námi nebudou zveřejněny (sdíleny, prodány ani vyzrazeny) žádné třetí straně, ledaže jsme vás o tom informovali a obdrželi k tomu váš souhlas či to po nás bylo požadováno právními předpisy. Tyto informace, podobně jako informace o vašich obchodních aktivitách a transakcích, budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standarty přísné bezpečnosti (jak je stanoví platné obchodní podmínky).

Při vyplňování smluv a formulářů poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Firma Motorservis Švec s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení firmy Motorservis Švec s.r.o. k ochraně vašich osobních údajů

Společnost Motorservis Švec s.r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.motorservis.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket a smluv, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a společnost Motorservis Švec s.r.o. údaje zlikviduje.

Společnost Motorservis Švec s.r.o., jako provozovatel stránek www.motorservis.cz, tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti Motorservis Švec s.r.o.. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.